Izolační fólie SUNFLEX se používají nejen v novostavbách, ale také během rekonstrukcí stávajících objektů a prostor. Při jejich instalaci je potřeba postupovat pečlivě a vyvarovat se případných chyb. Správný postup montáže fólií SUNFLEX nejenže zvýší efekt izolace a tím úspory nákladů, ale také zajistí dlouhou životnost Vaší stavby. 

Každá stavba je unikátní a má individuální vlastnosti, které souvisí s typem konstrukce, s použitými materiály, klimatickými podmínkami v dané lokalitě a v neposlední řadě se způsobem využití stavby. Doporučené montážní postupy proto zpravidla bývají jen obecného charakteru a nemusí být vždy ideální pro každý typ stavby. Proto platí zásada:

Pokud si nejste absolutně jistí správností montáže, nebo pokud narazíte na jakýkoliv montážní problém, neváhejte kontaktovat našeho technika, popř. projektanta stavby. Vyhnete se tak vážným problémům v budoucnu.

Rady pro montáž parozábrany SUNFLEX Roof-In Plus

Orientace fólie

Fólie má z jedné strany lesklou reflexní hliníkovou vrstvu a z druhé strany je bublinková struktura (oranžově probarvená). Parozábranu vždy montujte reflexní vrstvou směrem do interiéru, tedy tam kde je zdroj tepla a kde chceme teplo udržet.

Parotěsnost a vzduchotěsnost

Nepodceňujte tu nejzákladnější a nejdůležitější funkci parozábrany a k utěsnění všech spojů, prostupů, perforací a zakončení fólie používejte kvalitní příslušenství dle doporučeného videonávodu.

Pokud aplikujete mezikrokevní i podkrokevní izolaci, použijte ideálně krokvový nástavec, o jehož snadné montáži se dočtete v tomto článku

Mějte na paměti, že každé zanedbání montáže může vést k vážným následkům, které jsou zpravidla finančně značně nákladné. Abyste zabránili průniku vzdušné vlhkosti do konstrukce střechy, je nutné parotěsnou fólii důsledně přelepit ve všech spojích a parotěsně ukončit u napojení na svislé stěny, stavební prostupy (komíny, okna, odvětrání digestoře) a samozřejmě ošetřit veškeré vzniklé perforace fólie (prostupy elektroinstalace, popř. vodoinstalace, perforace vzniklé samotným kotvením parozábrany nebo montáží sádrokartonového rastru).

Vzduchová mezera

Mezi parozábranou a sádrokartonem musí být vytvořena vzduchová mezera minimálně 2 cm. Vytvoření této mezery není žádný problém, protože mezeru tvoří SDK konstrukce (nad konstrukcí je fólie, pod konstrukcí je sádrokarton).

Pokud vzduchovou mezeru nevytvoříte a reflexní vrstva fólie SUNFLEX bude v přímém kontaktu se sádrokartonem, odraz tepla do interiéru bude nulový a fólie nebude mít žádný izolační efekt.

Do vzduchové mezery mezi termoreflexní fólii a sádrokarton nepřidávejte žádnou další izolaci, protože tím snížíte účinnost fólie. Pokud přesto hodláte do tohoto prostoru izolaci umístit, pamatujte, že tloušťka izolace pod parozábranou nesmí být větší než 1/5 tloušťky izolace nad parozábranou (v opačném případě riskujete vznik kondenzátu).

Rady pro montáž difúzní membrány SUNFLEX Contact PRO

Přestože je montáž střešní fólie jednodušší záležitost, než montáž parozábrany, zpravidla tuto montáž provádějí odborné firmy (tesaři, klempíři, pokrývači). Je to zejména z důvodu bezpečnosti, protože jde ve většině případů o práci ve výškách.

Zásady montáže difúzní membrány se řídí závaznými normami a předpisy (třídy DHV – Doplňková Hydroizolační Vrstva), které jsou odvislé od typu stavby, oblasti, sklonu střechy apod. Zde je několik základních rad.

Odvětrání střešního pláště

Difúzní membrána SUNFLEX Contact PRO je určena pro sklon střechy do 17 stupňů. Pokud je sklon vaší střechy menší, kontaktujte našeho technika

Fólie je termoreflexní, proto musí být nad reflexní vrstvou fólie ventilační vzduchová mezera, kterou tvoří střešní kontralatě zpravidla o výšce 40 mm.

Vstup ventilační mezery je udáván normou (např. u skládaných krytin a bezpečného sklonu je to 200 cm2 na každých 10 m2 střechy)

Značné množství tepla, které tato fólie odráží do ventilační mezery, musí být účinně odvětráno, proto je důležité použít větrací pás hřebene, nebo správný počet větracích tašek (udává výrobce krytiny pro každý typ individuálně)

Pojistná hydroizolace

Primární funkcí každé střešní membrány je pojistná hydroizolace. Aby fólie tuto funkci plnila, musí být instalována v jednotlivých podélných pásech s přesahem bez přerušení a napojování.

Napojení fólie může být provedeno pouze pod kontralatěmi, kdy je nutné v tomto místě použít těsnící pás pod kontralatě.

Pokud provádíte rekonstrukci střechy bez výměny krytiny, ale je nutné vyměnit střešní fólii, pak je možnost napnout fólii jen mezi krokvemi, nicméně krokve tím pádem nejsou chráněny a z hlediska normy se nejedná o plnohodnotnou pojistnou hydroizolaci. V tomto případě nikdy krokve neobalujte fólií, protože reálně hrozí tvorba plísně na krokvích.

 

Dvojitá aplikační páska – zajištění větrotěsnosti

Fólie SUNFLEX Contact PRO má výrobně aplikovanou lepící pásku na obou krajích tak, aby se při napojování jednotlivých pásů v přesahu spojily dvě lepicí vrstvy. To zajišťuje tzv. větrotěsnost, kdy se zamezí nežádoucímu ochlazování izolace.

POZOR! Lepící vrstvy jsou extrémně účinné a odolné proti rozlepení! Pokud by se vám při napojování pásů fólie podařilo nedopatřením obě lepící vrstvy spojit nesprávně (křivě), odtrhnutím od sebe s největší pravděpodobností poškodíte (roztrhnete) membránu a tím jí znehodnotíte! Slepujte proto jednotlivé pásy teprve ve chvíli, kdy máte jistotu, že jsou ve správné poloze (rovnoběžně).

Téměř při každé instalaci membrány dojde k její nechtěné lokální perforaci (stačí, když tesaři upadne kladivo a udělá do fólie díru). Určitě se neděste, tyto naprosto běžné události řeší lepicí páska pro difúzní fólie, která účinně a trvale takovou perforaci ošetří.

Napnutí fólie

Je samozřejmě žádoucí, aby difúzní membrána byla mezi krokvemi přiměřeně napnutá a nevznikalo příliš velké prověšení (v případě pokládky fólie na bednění tento problém samozřejmě nevzniká).

POZOR! Fólii nenapínejte extrémně! Při přehnaném napnutí vznikají na fólii nežádoucí podélné vlny, které zabraňují plynulému stékání vody. Takové přehnané napnutí je jednak v rozporu s předpisy a jednak snižuje účinnost i životnost fólie! Mírné prověšení fólie při instalaci je tedy žádoucí.

Rady pro montáž fólie pod podlahové vytápění SUNFLEX Floor PRO

Jako výrobci vám garantujeme, že fólie SUNFLEX Floor PRO je špičkový výrobek, který v oblasti zvyšování účinnosti podlahového vytápění nemá na evropském trhu konkurenci. 

Zároveň je však třeba upozornit, že nedodržením montážních zásad se účinnost této fólie může nejen rovnat nule, ale dokonce může přispět k vyšším tepelným ztrátám, než kdybyste tuto fólii nepoužili.

Orientace fólie

Tou nejdůležitější zásadou při instalaci fólie SUNFLEX Floor PRO je správná orientace fólie. Fólii je nutné položit reflexní stranou (tou kovově lesklou) směrem dolů, takže pokud fólii položíte správně, vidíte modře probarvenou bublinkovou strukturu s potiskem. Mezi zdrojem tepla a lesklou vrstvou vytvoří bublinková fólie vzduchovou mezeru, která umožní sálání tepla a tím pádem i jeho odraz od reflexní vrstvy.

POZOR! Pokud fólii otočíte opačně, kdy reflexní vrstva bude v přímém kontaktu se zálivkou (beton, anhydrit), postará se hliník o rychlý přenos vyrobeného tepla do základů budovy a účinnost celého topného systému se nezvýší, ale naopak poklesne!

Správná montáž

Minimální doporučená výška zálivky betonem je 6cm. Pokud bude zálivka tenčí, hrozí nebezpečí, že může podlaha v budoucnu popraskat.

Jednotlivé pásy fólie nepokládejte s přesahem, ale pouze těsně vedle sebe (tzv. na sraz), přičemž spoje přelepte lepící páskou, aby se zálivka nedostala pod fólii.

Potřebnou dilataci vyřešte prostým vynesením fólie na svislé stěny, čím zároveň vytvoříte pro následné betonování ideální nepropustnou „vanu“.

Pokud fólii pokládáte na podlahový, popř. extrudovaný polystyren, zajistěte trubky topného systému trny. Nemějte obavy v těchto místech fólii perforovat (propíchnout), protože ani beton ani anhydrit těmito perforacemi neproteče (resp. proteče v zanedbatelném množství).

Nemějte obavy z chemické reakce hliníkové reflexní vrstvy s anhydritem, protože reflexní vrstva je chráněna mikrolaminací a byla v tomto ohledu laboratorně testována.

Nebojte se po fólii během instalace topného systému nebo během betonování chodit. Bublinková struktura je vysoce odolná a vydrží zátěž až 70 cm souvislé vrstvy betonu.

Rady pro montáž podlahové fólie SUNFLEX Foam

Pro montáž fólie SUNFLEX Foam je skutečně důležitá jen jedna zásada. Pokud máte v místnosti podlahové vytápění, pak v žádném případě tuto fólii nepoužívejte! Fólie SUNFLEX Foam, umístěná mezi topením a interiérem, by totiž bránila prostupu tepla do interiéru.