Technické pojmy související s termoreflexí

Vzduchová mezera

Je-li ve stavebnictví využívána reflexní technologie (např. termoreflexní fólie), je vždy nezbytnou součástí takové fólie vzduchová mezera, bez které nedojde k požadovanému odrazu (reflexi) tepelného záření. Zjednodušeně řečeno – vzduchovou mezerou a jejím výpočtem celá problematika začíná i končí. Má-li však být takový výpočet správný, musí vycházet ze správného pochopení dějů ve vzduchových mezerách.

Vzduchová mezera byla až dosud zcela nezajímavá součást stavební termodynamiky. Ve většině případů byl její tepelný odpor stanoven 0,15 m2K/W, a tak ji bylo možné v tepelných výpočtech jednoduše zanedbat. Tento pohled vynesla do role oficiálního předpisu dokonce i harmonizovaná norma ČSN EN ISO 6946. A přestože tuto normu řada osvícených architektů a projektantů dávno ignoruje, je bohužel stále platná.

Příklad z praxe: Uzavřená vzduchová mezera v konstrukci stropu, pod níž je už jen parozábrana, laťování a pohledový stropní obklad nad bazénem, zvedne teplotu parozábrany o 4 °C i více, než předpovídá výpočet. To podstatně oddálí kondenzaci. Její tepelný odpor musí být tedy významně vyšší. Jak to vysvětlit?

Tak, že opustíme strnulé představy o tom, že proudění vzduchu určuje všechny důležité vlastnosti vzduchových mezer. A zaměříme se na elektromagnetické záření, které, jak víme, stojí u všeho důležitého v celém vesmíru i na Zemi. A nechybí ani ve stavební vzduchové mezeře, kde hraje většinou hlavní roli.

Odborný pohled na fyzikální děje ve vzduchové mezeře naleznete v tomto odborném článku.

Tepelný odpor vzduchové mezery ve skutečnosti a podle normy ČSN EN ISO 6946

Difúze vodní páry

Problematiku difúze vodních par, její veličiny, hodnoty a jednotky přibližuje následující odborné pojednání.

Difúze vodní páry, veličiny, hodnoty, jednotky 

Součinitel prostupu tepla

Součinitel prostupu tepla, který se většinou označuje písmenem U a udává v jednotkách W/(m2K), charakterizuje tepelně izolační schopnost konstrukce. V tepelné technice budov to je nejdůležitější veličina, s níž pracují architekti a stavební inženýři při navrhování. Smysl a význam této veličiny je snadno pochopitelný i pro neodborníka. Máte-li zájem o podrobné informace o této veličině a jejích výpočtech naleznete je v následujícím odkazu.

Součinitel prostupu tepla a jak se s ním pracuje.

Součinitel tepelné vodivosti

Součinitel tepelné vodivosti je základem tepelně-technických stavebních výpočtů. Podle definice to je materiálová veličina, kterou neovlivňuje tloušťka (ani jiné rozměry) vzorku z téhož materiálu. To však zcela neplatí pro běžné tepelné izolace a vzduchové mezery v tepelněizolačních souvrstvích. Stavební výpočty, byť pečlivé, se tak mohou zčásti míjet s realitou. Podrobné informace o této veličině a jejích výpočtech naleznete v odkazu.

Součinitel tepelné vodivosti – praxe a teorie